Theo kế hoạch năm 2011 trình đại hội cổ đông, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng.

Trong số này, nhà băng sẽ tặng 80 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Số tiền dùng cho việc tăng vốn của Techcombank được lấy từ lợi nhuận để lại và quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ với 1.855,895 tỷ đồng. Trong số đó, cổ đông hiện hữu được chia thêm cổ phiếu mới với tỷ lệ 25,62%; cán bộ công nhân viên sẽ được nhà băng tặng 8 triệu cổ phiếu (tương đương 80 tỷ đồng mệnh giá). Nếu đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Techcombank sẽ được ủy quyền để quản lý số cổ phần ưu đãi cho nhân viên và quyết định thời gian, số lượng tặng cho từng người theo các tiêu chí về đãi ngộ và thu hút nhân tài của ngân hàng. Thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát được đề nghị phê duyệt năm 2011 là 12 tỷ đồng (thực hiện năm 2010 là 10,72 tỷ đồng). Nếu hoàn thành các kế hoạch đặt ra, phần trích thưởng cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát là 1% lợi nhuận còn lại có thể dành phân phối cho cổ đông. Trong kế hoạch kinh doanh trình đại hội cổ đông, Techcombank dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 2011 là 4.000 tỷ đồng (tăng 46% so với 2010), tổng tài sản 182.000 tỷ đồng (tăng 21%), dư nợ 63.513 tỷ đồng (tăng 20%), huy động vốn 140.000 tỷ đồng (tăng gần 30%). Năm 2011, Techcombank dự kiến tuyển thêm 1.200 nhân viên; nâng số chi nhánh, phòng giao dịch lên 342 điểm (tăng 22%). Hội đồng quản trị Techcombank cũng trình đại hội cổ đông chủ trương niêm yết trên thị trường chứng khoán, còn thời điểm sẽ được chọn vào lúc thích hợp.