Teen chán.... "XXX" từ tuổi 13

Hanoinet - Có một thực tế là trong khi phụ huynh nghĩ rằng con cái mình vẫn còn “chưa biết gì” thì chính các teens đã từng “trải nghiệm”..., thậm chí là chán “chuyện người lớn”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=41532