(PLO) - Năm 2013, trong tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, tổng số việc, tiền mà Thi hành án dân sự (THADS) Hà Tĩnh phải thi hành tăng đột biến so với năm 2012 (về việc tăng 17%, về tiền tăng 17,4%), song đến nay THADS Hà Tĩnh đã giải quyết xong về việc đạt 93,4%, vượt chỉ tiêu được giao 5,4%; giải quyết xong về tiền đạt 89,8%, vượt chỉ tiêu giao 12,9%.

Tổ chức công việc khoa học, hiệu quả

Ngay từ tháng 10/2012, Cục THADS Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan THADS toàn tỉnh lập danh sách và xác định rõ nguyên nhân các việc THADS chuyển kỳ sau, biện pháp tiếp tục tổ chức thi hành trong năm 2013. Lãnh đạo Cục giao cho Chấp hành viên tỉnh phụ trách địa bàn cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết, không để việc thi hành án chuyển kỳ sau do lỗi chủ quan.

Cục THADS Hà Tĩnh cũng chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp của Đề án “Tăng cường giải quyết việc THADS tồn đọng” được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo Quyết định số 1273/QĐ-BCĐ ngày 03/5/2012. Điều này đã góp phần phát huy hiệu quả giải quyết việc THADS trong năm 2013.

Cục THADS Hà Tĩnh mở hội nghị chuyên đề:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tháng 5/2013, Cục THADS Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và ký kết với Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy chế phối hợp liên ngành, từ đó việc giải quyết những bản án, quyết định có khó khăn, vướng mắc do án tuyên không rõ, khó thi hành hoặc phải giải thích đính chính được giải quyết kịp thời.

Quy chế đã xác lập được hai giải pháp thiết thực, đó là: Khi có căn cứ theo qui định của pháp luật, Tòa án quan tâm chú trọng việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành nghĩa vụ dân sự; Tòa án nhân dân tạo điều kiện cho các cơ quan THADS vận động, thuyết phục việc tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả đối với bị cáo và đương sự trước khi xét xử.

Đổi mới công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ

Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm Cục THADS Hà Tĩnh tổ chức 2 đợt kiểm tra tại các Chi cục THADS cấp huyện. Đầu năm, từ tháng 2 đến tháng 4, Cục tổ chức kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm, nhất là việc ra quyết định thi hành án, xác minh phân loại việc, tiền THADS; thống kê kết quả công tác thi hành án; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS cho các Chi cục. Kết thúc kiểm tra, Cục đều ban hành kết luận kiểm tra về những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục yêu cầu Chi cục trưởng tổ chức thực hiện...

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng luôn được THADS Hà Tĩnh chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh; sinh hoạt Chi bộ và các đoàn thể được duy trì có nền nếp và thiết thực.

Những giải pháp thiết thực trên đây chính là một phần quan trọng giúp cho công tác THADS Hà Tĩnh nhiều năm liền đạt kết quả tích cực, bền vững.