Năm 2014, tỉnh Thái Bình phấn đấu có 30 xã cán đích nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia sửa đổi, bổ sung và năm 2015, con số này là 70 xã, tầm nhìn đến năm 2020 có ít nhất 6 đơn vị huyện đạt đơn vị nông thôn mới.

Tuyến đường trục xã đang được xã Vũ Đông (Thành phố Thái Bình) xây dựng và phấn đấu hoàn thành vào quý I/2014. Ảnh: Baothaibinh.com.vn

Từ năm 2009 - 2013, tỉnh Thái Bình đã huy động, phân bổ hơn 4.340 tỷ đồng phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó, tính riêng vốn xây dựng nông thôn mới là 707 tỷ đồng. Năm 2014, để đạt được mục tiêu 30 xã nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Bình bằng nhiều biện pháp đang tích cực chung tay, góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, đồng thời khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại, coi việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cấp chính quyền và ngành chức năng. Thái Bình cũng xác định ưu tiên đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn làm trước các công trình phục vụ sản xuất như thủy lợi, giao thông đồng ruộng. Mỗi địa phương căn cứ vào thực tiễn để có những cách làm phù hợp.

Đặc biệt từ quý IV/2013 và quý I/2014 UBND tỉnh Thái Bình thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng theo hình thức trả chậm, phục vụ xây dựng nông thôn mới trong đó ưu tiên xét duyệt với những xã đã hoàn thành xong giải phóng mặt bằng. Dự kiến tổng số lượng xi măng mua trong 2 năm 2013-2014 khoảng 700.000 tấn. Địa phương nào sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ không đúng mục đích, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ bị dừng hỗ trợ và xử lý những cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tính đến cuối năm 2013, Thái Bình đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 6 xã so với kế hoạch đề ra ban đầu; trong đó, nhiều xã không phải là xã điểm được chọn đầu tư của huyện, tỉnh đã tích cực phát huy nội lực, sức dân để về đích sớm.

Toàn tỉnh hiện có 34 xã đạt từ 15 - 17 tiêu chí, 163 xã đạt 10 - 14 tiêu chí và 52 xã đạt dưới 10 tiêu chí; trong đó, hầu hết các xã đều gặp khó ở 3 tiêu chí về giao thông, thủy lợi và tỷ lệ hộ nghèo. Cụ thể, mới chỉ có 14/263 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, 36 xã hoàn thành tiêu chí về thủy lợi và 37 xã đạt tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%.

Thu Hoài