Đồng thời, Chính phủ sẽ tiến hành đồng bộ các biện pháp gìn giữ an ninh với phát triển tài nguyên con người và kinh tế, hợp tác với các nước láng giềng, nhằm giải quyết bất ổn tại khu vực này.