Theo Hiến pháp 2007 của Thái Lan, sẽ có 80 trong tổng số 480 Hạ nghị sỹ được bầu theo thể thức danh sách đảng và 400 Hạ nghị sỹ còn lại được bầu trực tiếp theo thể thức khu vực bầu cử