Tại Bangladesh, giao nộp tiền tham nhũng sẽ không bị truy cứu.