ND - Hỏi: Thẩm quyền, trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật?