Bộ Tài chính vừa báo cáo tình hình hoạt động trong tháng đầu năm cho thấy, vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2017 trong tháng 1 đã giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt 8.150 tỉ đồng, bằng 2,6% kế hoạch cả năm (kế hoạch cả năm 2017 nhà nước giao là 311.192,6 tỉ đồng).

Thang dau nam von dau tu xay dung chi hon 8.000 ti dong - Anh 1

Trong đó, nguồn vốn Chính phủ giao được giải ngân là 5.700 tỉ đồng. Bên cạnh đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2016 được giải ngân đến hết tháng 1 qua Kho bạc Nhà nước lũy kế đạt 304.219,4 tỉ đồng, đạt 89,8% kế hoạch cả năm 2016 nhà nước giao.

Trong đó, giải ngân các nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 257.586,6 tỉ đồng, đạt 90,2% kế hoạch gồm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 221.718,9 tỉ đồng và giải ngân vốn trái phiếu chính phủ là 30.074,2 tỉ đồng.

M.Phương