Thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề trong xây dựng và phát triển văn hóa

Gốc
QĐND - Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức giao lưu trực tuyến với độc giả về chủ đề “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII): Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

QĐND - Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức giao lưu trực tuyến với độc giả về chủ đề “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII): Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa trong Đảng, trong xã hội được nâng lên rõ rệt. Chủ trương của Đảng về văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển của đất nước thời kỳ đầu đổi mới. Đời sống văn hóa cơ sở có bước phát triển với những phong trào thiết thực; nhận thức về giá trị di sản văn hóa ngày càng được nâng cao; bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm; xã hội hóa các hoạt động văn hóa gắn với cơ chế thị trường, huy động trí tuệ và nguồn vốn thúc đẩy văn hóa; giao lưu hội nhập văn hóa quốc tế từng bước mở rộng… Tuy nhiên, những hạn chế đáng lo ngại được các nhà quản lý văn hóa đề cập nhiều nhất là sự xuống cấp đạo đức, lối sống của một bộ phận trong xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần, môi trường văn hóa lành mạnh; hệ giá trị văn hóa truyền thống bị xáo trộn, trong khi những giá trị mới tốt đẹp chưa được khẳng định, mất cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần; thành tựu sáng tạo văn học, nghệ thuật chưa nổi bật…

VƯƠNG HÀ

Tin nóng

Tin mới