Thanh Hóa cho phép thu tiền trông giữ xe của học sinh nhưng cấm cha mẹ đóng góp

Gốc
Theo đó, mức thu tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp điện là 15 nghìn đồng/học sinh/tháng; Mức thu tố đa trông giữ xe máy 30 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 1890/SGDĐT- KHTC gửi các phòng giáo dục và các trường trung học phổ thông trên địa bàn hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách năm học 2019 – 2020.

Trong văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo có đề cập đến tiền trông giữ xe. Theo đó, áp dụng mức thu tại Quyết định 4554/2010/QĐ_UBND ngày 20/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các loại phí, lệ phí mới thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức thu trông giữ xe đạp, xe máy của học sinh ban ngày trong trường học.

Việc thu tiền trông giữ xe của học sinh cho thấy sự bất nhất trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo (ảnh minh họa - nguồn Infornet).

Cụ thể, mức thu tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp điện là 15 nghìn đồng/học sinh/tháng; Mức thu tố đa trông giữ xe máy 30 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Tuy nhiên, cũng tại văn bản này, lại đề ra việc chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định trong đó cấm thu tiền tiền bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trường học.

Cụ thể, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, quy định tại Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại điện cha mẹ học sinh không được thu; Tiền bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trường học; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng, dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường;

Không thu đóng góp của cha mẹ học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định như:

Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, bảo vệ trường, nước sinh hoạt, hoạt động tập thể, thi đua khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi (văn hóa, văn nghệ,thể dục, thể thao…).

Không được thu tiền vệ sinh trường, lớp va các công trình vệ sinh (đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên... các trường phải tổ chức cho học sinh và bảo vệ cơ sở vật chất trường, lớp theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trinh Phúc

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-hoa-cho-phep-thu-tien-trong-giu-xe-cua-hoc-sinh-nhung-cam-cha-me-dong-gop-pos t201076.gd