ND- Qua mười năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện tốt phương châm " dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tại các công sở, điểm sinh hoạt cộng đồng đều niêm yết quy chế, quy định, quy ước, hương ước thôn, làng, bản, khu phố. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm phổ biến về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội trọng tâm và tham gia giám sát việc điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của chính quyền cơ sở. Quần chúng không chỉ tham gia bỏ phiếu tín nhiệm mà còn trực tiếp bầu các chức danh ở cơ sở, được tạo điều kiện thuận lợi tham gia xây dựng, củng cố chính quyền. Ở Thanh Hóa, nội dung thực hiện Quy chế dân chủ được cụ thể hóa, lồng ghép trong nhiều phong trào thi đua, chương trình hành động, như xây dựng làng, bản văn hóa, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, v.v. Toàn tỉnh đã thành lập 5.973 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, bản, khu phố; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 34.891 tổ an ninh xã hội, 1.758 ban giám sát cộng đồng. Từ việc thực hiện Quy chế dân chủ, Thanh Hóa đã phát huy được tính chủ động sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân. Riêng đầu tư cơ sở hạ tầng, từ năm 1998 đến nay tỉnh đã huy động gần 800 tỷ đồng, xây dựng 621,9 km đường nhựa, 1.417 km đường bê-tông, 3.328 km đường cấp phối; sửa chữa, xây dựng 4.186 phòng học, 2.159 nhà văn hóa thôn, 696,12 km kênh mương liên huyện, liên xã cùng hàng chục triệu ngày công lao động để kiến thiết, phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, 66,5% số gia đình trong tỉnh đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 3.054 khu dân cư không có tệ nạn xã hội, 5.619 khu dân cư an toàn giao thông, 2.969 khu dân cư không có người sinh con thứ ba, 4.440 khu dân cư không có tội phạm, 4.130 khu dân cư có quỹ khuyến học. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã, phường, thị trấn thực hiện Quy chế dân chủ chưa nghiêm túc, hình thức; việc thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân còn có những thiếu sót. Thanh Hóa đã chỉ đạo rà soát, xóa bỏ các khoản thu trái quy định, tăng cường quản lý ngân sách ở các địa phương. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Mai Luận