Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa: Vì một thập kỷ 'Phục hồi hệ sinh thái'

Trong những năm qua, công tác bảo vệ tài nguyên môi trường luôn được tỉnh Thanh Hóa quan tâm và đẩy mạnh. Đặc biệt, từ những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt, tình hình vi phạm pháp luật BVMT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được kiểm soát.

Trong những năm qua, ngành TN&MT Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan báo, đài, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững, Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật, để tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức về bảo vệ tài nguyên môi trường đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 với chủ đề "Phục hồi hệ sinh thái", Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam…

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 với chủ đề "Phục hồi hệ sinh thái"

Ngay từ đầu năm ngành TN&MT Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường đến các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần vào phát triển bền vững. Tổng hợp danh mục các dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa, trình HĐND tỉnh thông qua làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Tập trung hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đất đai của các đơn vị, cá nhân. Tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện BTGPMB, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đề xuất cơ chế xây dựng khu tái định cư tập trung phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước với các đơn vị. Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương Đề án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tập trung tăng cường công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã được cấp phép theo quy định. Đôn đốc các đơn vị Giấy phép khai thác đã hết hạn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy phép và hướng dẫn các đơn vị không còn nhu cầu khai thác mỏ lập hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định; rà soát, kiểm tra tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đối với các đơn vị vi phạm nghiêm trọng các quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Triển khai giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Rà soát, phân loại các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải yêu cầu dừng hoạt động hoặc phải di dời vào các KCN, CCN để ổn định sản xuất và BVMT.

Tăng cường hoạt động quan trắc, dự báo diễn biến chất lượng môi trường, xác định kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách của tỉnh. Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư. Triển khai dự án các điểm quan trắc môi trường cố định trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư.

Trong những tháng cuối năm 2021, ngành Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bám sát cơ sở; chỉ đạo, đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn; kiên quyết xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc có liên quan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường đến các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần vào phát triển bền vững. Vì một thập kỷ "Phục hồi hệ sinh thái".

THU HƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-vi-mot-thap-ky-phuc-hoi-he-sinh-thai-20210627000314728.htm