Con voi đực được thuần dưỡng từ năm 1979 tại Tây Nguyên, trong thời gian nuôi dưỡng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lò (Thanh Hóa), con voi này đã hai lần quật chết người.