Thành lập 93.800 tổ bầu cử trên cả nước

Gốc
Theo lịch trình, chậm nhất là ngày 17-4 (35 ngày trước ngày bầu cử), các tổ bầu cử phải được thành lập. PV Báo SGGP đã trao đổi với ông Trần Văn Tám, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Quốc hội (QH) xung quanh thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ bầu cử.

- Phóng viên: Thưa ông, theo quy định của pháp luật bầu cử hiện hành, thành phần, số lượng thành viên tổ bầu cử được quy định như thế nào? - Ông TRẦN VĂN TÁM: UBND xã, phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử có từ 11 đến 21 người, gồm tổ trưởng, tổ phó, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tập thể cử tri ở địa phương. Theo Hội đồng Bầu cử trung ương, trong lần bầu cử sắp tới, số lượng tổ bầu cử được thành lập trên toàn quốc là rất lớn, khoảng 93.800 tổ. - Việc thành lập tổ bầu cử ở đơn vị vũ trang và tổ bầu cử chung với đơn vị vũ trang có đặc thù gì khác? - Đơn vị vũ trang nhân dân thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu của mình một tổ bầu cử từ 5 đến 9 người, gồm tổ trưởng, tổ phó, thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị, đại diện quân nhân. Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì UBND xã, phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQ cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập tổ bầu cử từ 11 đến 21 người, gồm tổ trưởng, tổ phó, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tập thể cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị, đại diện quân nhân. - Thực tế vẫn có những nơi không có đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thì việc thành lập tổ bầu cử tiến hành như thế nào? - Ở những nơi không có đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thì UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQ cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử từ 11 đến 21 người, gồm tổ trưởng, tổ phó, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tập thể cử tri ở địa phương. - Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? - Tổ bầu cử có nhiệm vụ phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu, cụ thể là bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu và phiếu bầu từ ban bầu cử; phát thẻ cử tri, phiếu bầu có đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri; thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử; bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh nội quy phòng bỏ phiếu; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử do mình phụ trách; kiểm phiếu và làm biên bản kết quả kiểm phiếu; giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho UBND xã, phường, thị trấn; báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên; tổ chức thực hiện việc bầu cử lại, bầu cử thêm nếu cần thiết. - Tổ bầu cử có được vận động bầu cử cho những người ứng cử không? - Cũng như đối với tất cả các tổ chức bầu cử khác; tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử. Quy định này là nhằm tránh tình trạng các thành viên của tổ chức bầu cử lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử; đảm bảo sự công bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử. BẢO VÂN thực hiện

Tin nóng

Tin mới