- Để kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ về Đại hội XI của Đảng, ngày 10-5-2010, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI.

* Theo Quyết định Quyết định số 1959-QĐ/BTGTW, Ban Chỉ đạo Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI gồm 8 đồng chí: 1. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó trưởng Ban Thường trực. 3. Đồng chí Đào Duy Quát, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Phó ban. 4. Đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Phó Văn phòng, Văn phòng Trung ương Đảng - Ủy viên. 5. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên. 6. Đồng chí Đại diện Lãnh đạo Tổng Cục An ninh II, Bộ Công an - Ủy viên. 7. Đồng chí Trần Minh Tiến, Phó Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng - Ủy viên. 8. Đồng chí Lương Đức Quý, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin Ban Tuyên giáo Trung ương - Thư ký Ban Chỉ đạo./. * Cũng trong ngày 10-5-2010, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 1958-QĐ/BTGTW về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI. Theo Quyết định này, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI có 7 đồng chí. Đồng chí Đào Duy Quát, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Trưởng ban. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI có trách nhiệm xây dựng và triển khai Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XI.