(SGGP).- UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra các khu nhà ở tái định cư trên địa bàn TP, gồm 8 thành viên do Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn.

Theo đó, đoàn công tác liên ngành này có quyền yêu cầu UBND các quận - huyện báo cáo nhu cầu TĐC và quỹ nhà xây dựng hoặc mua lại của doanh nghiệp; cân đối quỹ nhà TĐC đến năm 2010; tình hình quản lý, bố trí sử dụng nhà TĐC và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở; tình hình thu hồi vốn và nộp ngân sách TP…; kiểm tra việc nhận suất TĐC của các hộ tạm cư đã bốc thăm căn hộ chung cư, nền đất; tình hình tạm cư phát sinh của các dự án công ích; dự kiến nhu cầu TĐC của các dự án đầu tư xây dựng công trình có bồi thường, giải phóng mặt bằng. H.NHUNG