Luật sư có thể tự ứng cử vào Hội đồng luật sư toàn quốc. Quan hệ cấp trên - cấp dưới giữa liên đoàn và các đoàn luật sư chủ yếu mang tính vận động, thuyết phục.