Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thành lập Tổ chức luật sư toàn quốc", đồng thời quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất...