Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

Gốc
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ký ban hành Quyết định số 1671/QĐ-BTTTT về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT).

Theo quyết định, việc thành lập dựa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin, thực hiện chức năng là đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác… Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-11-2019.

VŨ MY