Trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 22-KL/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, tập trung thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát một cách đồng bộ và triệt để hơn nữa.