Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII, TPHCM đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu chủ yếu (9/14 chỉ tiêu), mở ra triển vọng có thể hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ TPHCM đã đề ra