Vụ Kinh tế Bộ Xây dựng hướng dẫn thanh, quyết toán hợp đồng trọn gói như sau:

Thanh, quyet toan hop dong tron goi - Anh 1

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã kết, đối với hợp đồng thi công xây dựng là các công việc phải thực hiện theo thiết kế. Đối với hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói, thì khối lượng công việc thực tế nhà thầu thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu. Vì vậy, tổng số tiền mà chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu cho đến khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng trọn gói đã ký giữa hai bên.

Việc thanh, quyết toán hợp đồng trọn gói không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết. Giá quyết toán của hợp đồng trọn gói bằng giá ghi trong hợp đồng đã ký.

Thùy Anh