Thanh tra Bộ Tài chính quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Gốc
Để tiếp tục giữ vững và xây dựng Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh, phát triển hơn nữa, năm 2021, Đảng ủy Thanh tra Bộ triển khai cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị.

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Đồng chí Trần Huy Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Thanh tra Bộ tổ chức, triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt; bố trí lực lượng, tổ chức triển khai có hiệu quả để hoàn thành kế hoạch được giao.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách chưa phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trong ngành Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Bộ, Thanh tra Chính phủ xây dựng, sửa đổi các quy định, hướng dẫn trong ngành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng cường trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước.

Tăng cường áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra tài chính để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính. Triển khai hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu thanh tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và thực thi nhiệm vụ.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Thanh tra sẽ nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, đồng thời tiếp tục triển khai một số văn bản hướng dẫn của Trung ương, tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 6,7,8 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đảng ủy Thanh tra cũng sẽ lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường bản lĩnh chính trị; đẩy mạnh trách nhiệm nêu gương; tập trung trí tuệ, đoàn kết đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng Bộ Tài chính, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2025;

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ Thanh tra sẽ đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Khối, Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ Tài chính, đặc biệt là chủ trương, đường lối, chính sách có liên quan đến lĩnh vực tài chính nhằm nâng cao nhận thức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với chính quyền, các đoàn thể trong Thanh tra Bộ tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác phát triển đảng viên và việc nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ sẽ phát huy tính sáng tạo, cần cù trong công việc, nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ, chuyên môn cho các đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ cũng luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên để kịp thời đào tạo, bồi dưỡng phát triển xây dựng lực lượng, nhất là thế hệ trẻ góp phần vào sự phát triển bền vững của Thanh tra Bộ Tài chính.

K.H

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/thanh-tra-bo-tai-chinh-quyet-tam-xay-dung-dang-bo-trong-sach-vung-manh-4848