Thanh tra Chính phủ: Xây dựng, nghiên cứu dự thảo Luật tố cáo và giải quyết tố cáo

Gốc
Thanh tra Chính phủ đang nghiên cứu xây dựng tách riêng Luật khiếu nại và Luật tố cáo thay vì trước đây là Luật khiếu nại tố cáo nhằm khắc phục những quy định về tố cáo hiện đang bộc lộ khá nhiều bất cập. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, chủ thể tố cáo, thời hiệu tố cáo, hình thức tố cáo đang được xem xét và nghiên cứu để có những quy định phù hợp. Bên cạnh đó, Luật tố cáo và giải quyết tố cáo cũng đề cập tới cơ chế bảo vệ người tố cáo. Đây là một vấn đề được nhiều ý kiến quan tâm, bởi nếu có những cơ chế thỏa đáng sẽ làm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tố cáo.

N.Tuấn

Tin nóng

Tin mới