Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là hoạt động lễ hội. Rà soát, điều chỉnh giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ sở.

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-TU do Thành ủy Hà Nội vừa ban hành về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Thành ủy Hà Nội nêu rõ, những năm qua, Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành phố về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân Thủ đô; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh người có công với dân, với nước; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội và của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Việc quản lý và tổ chức lễ hội chưa thật sự chặt chẽ, hấp dẫn, không ít điểm di tích, nơi tổ chức lễ hội đã xảy ra quá tải và có biểu hiện phô trương hình thức, gây lãng phí, tốn kém. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội còn nhiều bất cập; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội có nơi chưa tốt. Tình trạng đốt nhiều vàng mã; trang phục không phù hợp nơi thờ tự; đặt tiền lễ không đúng nơi quy định còn phổ biến; vệ sinh môi trường chưa đảm bảo ảnh hưởng không tốt tới mỹ quan nơi thờ tự…

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của lễ hội; công tác quản lý lễ hội thiếu sâu sát; việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa nghiêm; chưa tạo được dư luận mạnh mẽ phê phán các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức, tham gia lễ hội; chưa đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển…

Thanh uy Ha Noi chi dao ra soat, giam tan suat to chuc le hoi quy mo lon - Anh 1

Lễ hội chùa Hương.

Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội. Nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trong cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội bảo đảm văn minh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; đúng quy định pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, có ý nghĩa giáo dục cao; phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Thăng Long – Hà Nội; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh và ngày càng cao của nhân dân; góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ấn tượng tốt đẹp về người Hà Nội, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là hoạt động lễ hội. Rà soát, điều chỉnh giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ sở. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Thực hiện nghiêm việc quản lý đốt đồ mã. Khắc phục tình trạng phô trương hình thức, lãng phí, tốn kém và thương mại hóa; đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích và tổ chức lễ hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự toàn xã hội; phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; không để diễn ra những hành vi xấu thiếu văn minh tại các lễ hội; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các địa bàn nơi diễn ra lễ hội.

Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo xây dựng Quy chế tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố đảm bảo phù hợp với tình hình mới, trong đó đề cao vai trò tự quản của người dân, tôn trọng cộng đồng, thu hút toàn dân tham gia vào việc tổ chức, quản lý lễ hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn; kịp thời cổ vũ, biểu dương các địa phương, cơ sở, cá nhân thực hiện tốt, phê phán những nơi làm không tốt và vi phạm các quy định của Thành phố; hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong tổ chức lễ hội.

Lan Hương