Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thảo luận, thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

HĐND huyện Phú Lương và HĐND huyện Định Hóa đã tổ chức kỳ họp nhằm thảo luận, thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HĐND huyện Phú Lương khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 5.

HĐND huyện Phú Lương khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 5.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng thảo luận để thông qua 9 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết thông qua kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Nghị quyết thông qua việc thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023 “Giám sát về việc thực hiện thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện Phú Lương”; Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025...

Đại biểu HĐND huyện Định Hóa nêu ý kiến tại Kỳ họp.

Đại biểu HĐND huyện Định Hóa nêu ý kiến tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe trên 30 báo cáo, tờ trình về nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện Định Hóa năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX; Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Hóa…

Kỳ họp đã thông qua 11 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025…