Ngày 1-3, tại TP.HCM, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn và ra mắt quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Tổng Giám đốc mới của tập đoàn.

Ông Lê Quang Thung - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Ông Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thôi kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Ông Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là một trong những tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, hiện có gần 90.000 cán bộ công nhân viên, quản lý 269.282 ha cao su kinh doanh và kiến thiết cơ bản. Chính phủ đã phê duyệt qui hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 với quy mô diện tích 800.000 ha, sản lượng mủ đạt 1,2 triệu tấn/năm và kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỉ USD. Theo Quang Bình-Thanh La (NDĐT)