Thiếu nước tưới là căn bệnh kinh niên ở vùng chuyên canh càphê Đắc Lắc. Ngoài nguyên nhân biến đổi khí hậu, rừng bị suy giảm thì tình trạng thiếu nước còn do chính người trồng càphê tự gây ra cho mình.