Thêm 150 triệu USD hỗ trợ giảm nghèo

Hanoinet - Cùng với WB, đại diện của khoảng 20 nhà tài trợ khác đã tích cực tham gia xây dựng chương trình; khoảng 12 nhà tài trợ nữa sẽ tham gia đồng tài trợ PRSC 7 tương đương khoản tín dụng của WB, cho vay ưu đãi hoặc viện trợ không hoàn lại.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=81132