Thêm 2 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Gốc
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, chứng khoán DXV của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và chứng khoán YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 được bổ sung vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm.

Sau khi bổ sung, danh sách có tới 59 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, trong đó, có 15 chứng khoán thuộc diện kiểm soát, 20 chứng khoán thuộc diện cảnh báo, 7 chứng khoán thời gian niêm yết dưới 6 tháng, 5 chứng khoán có Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Ngoài ra, đáng chú ý còn có 4 chứng khoán thuộc diện tạm ngừng giao dịch là AGF của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, HLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, KAC của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc An Khang và KSH của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KSH;

2 chứng khoán vi phạm pháp luật thuế là SBV của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và VNL của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;

1 chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt là HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương và chứng khoán FUCTVGF2 của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 do Quỹ này có tối thiểu 1 tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên 1 đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp.

M.Dung