Bộ GTVT đã bổ sung thêm đối tượng được đăng ký dự thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, quyết định số 593/QĐ-BGTVT đã cho phép Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ GTVT được đăng ký dự thi theo thông báo số 100/TB-BGTVT ngày 13.2. Trước đó, chỉ các Vụ trưởng thuộc Bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các cục thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường Đại học trực thuộc Bộ, Giám đốc Học viện Hàng không, Viện trưởng các Viện trực thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các TCty trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở GTVT được phép đăng ký dự thi. Các ứng viên phải đảm bảo tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

Minh Phong