(CafeF) - Sau HAG, FPC, VNA, MPC, NBC, đến lượt SAM, C92, L18 đã có công văn xin gia hạn nộp báo cáo quý IV/2008.