Thêm quy định xử phạt hành chính với trẻ vị thành niên

Gốc
Các đại biểu nhất trí không bổ sung quy định phạt tiền đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có hành vi vi phạm hành chính.

Tin nóng

Tin mới