Theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Gốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng chiều 13-11 cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoạt động trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng chiều 13-11 cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoạt động trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giám sát các dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; phối hợp với Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện công tác theo dõi tình hình triển khai dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, địa phương… Qua theo dõi kịp thời phát hiện, kiến nghị UBND thành phố có biện pháp xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư (NĐT) đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý; kịp thời xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, hoặc báo cáo UBND TP xem xét giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền…

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_215990_theo-doi-kiem-tra-doi-voi-cac-du-an-co-von-dau-tu-truc-tiep-nuoc- ngoai.aspx