(NLĐ)- Chính phủ sẽ thí điểm một số thủ tục hành chính về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết (QHCT), báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thỏa thuận chiều cao công trình, cấp giấy chứng nhận đầu tư.