Chiều 3/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Thi dua yeu nuoc gop phan hoan thanh tot nhiem vu o TX Ky Anh - Anh 1

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trao giấy khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Để thúc đẩy các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, năm 2015, Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã đã tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu KT-XH, QP-AN trên địa bàn năm 2015.

Trong năm, Hội đồng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các ngành, xã, phường tổ chức bình bầu các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng đúng tiêu chuẩn và nguyên tắc quy định. Thường trực Hội đồng đã bám sát các tiêu chuẩn quy định để chỉ đạo và tổ chức bình xét từ cơ sở đến thị xã; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 18 đơn vị và công nhận 156 chiến sỹ TĐCS, trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 13 tập thể, 124 cá nhân và danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 53 lao động…

Thi dua yeu nuoc gop phan hoan thanh tot nhiem vu o TX Ky Anh - Anh 2

Đại diện các ngành, địa phương ký giao ước thi đua năm 2016

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2016 và trao giấy khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Thu Trang

Xem chi tiết

Xem nhiều

Thi dua yeu nuoc gop phan hoan thanh tot nhiem vu o TX Ky Anh - Anh 3

Lãnh đạo TX Kỳ Anh trao giấy khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Để thúc đẩy các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, năm 2015, Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã đã tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu KT-XH, QP-AN trên địa bàn năm 2015.

Trong năm, Hội đồng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các ngành, xã, phường tổ chức bình bầu các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng đúng tiêu chuẩn và nguyên tắc quy định. Thường trực Hội đồng đã bám sát các tiêu chuẩn quy định để chỉ đạo và tổ chức bình xét từ cơ sở đến thị xã; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 18 đơn vị và công nhận 156 chiến sỹ TĐCS, trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 13 tập thể, 124 cá nhân và danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 53 lao động…

Thi dua yeu nuoc gop phan hoan thanh tot nhiem vu o TX Ky Anh - Anh 4

Đại diện các ngành, địa phương ký giao ước thi đua năm 2016

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2016 và trao giấy khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Thu Trang

Xem chi tiết