Ông Vũ Văn Trung, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản: Việt Nam và Nhật Bản là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau, xuất khẩu – nhập khẩu hài hòa nhưng thực sự đã đến thời điểm nếu chúng ta không thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu thì khó có thể tăng mạnh xuất khẩu.