Hầu hết các cổ phiếu còn giao dịch trên thị trường OTC ngày hôm nay đã giảm nhẹ hoặc đứng giá sau khi thị trường niêm yết điều chỉnh và các thị.... Thị trường OTC