Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bùi Thị Xuân thuộc hợp phần 1 Dự án 'Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương'

UBND thành phố Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bùi Thị Xuân thuộc hợp phần 1 Dự án 'Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương'.

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bùi Thị Xuân thuộc hợp phần 1 Dự án “Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Ngọc Châu, phường Nam Đồng và xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Đơn vị quyết định thi tuyển: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.

5. Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dụng FIDIC.

6. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi, dành cho các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

7. Hội đồng thi tuyển

Theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Chủ tịnh UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân thuộc hợp phần 1 Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân thuộc hợp phần 1 Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi tuyển), gồm các cá nhân có tên sau:

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển:

1. Ông Doãn Minh Khôi, PGS.TS.KTS - Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi tuyển:

2. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển:

3. Ông Vũ Văn Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương.

4. Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.

Các Ủy Viên Hội đồng thi tuyển:

5. Ông Trương Văn Quảng, TS. KTS, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

6. Ông Trần Thanh Bình, TS. KTS, Chuyên gia Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Huy Đồng, KTS, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Hải Dương.

8. Ông Phạm Thắng Lợi, KTS, Chủ tịch Câu lạc bộ Kiến trúc - Xây dựng trẻ tỉnh Hải Dương.

9. Ông Trần Việt Thắng, ThS. KTS, Giám đốc Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn - Sở Xây dựng Hải Dương.

Trách nhiệm của Hội đồng thi tuyển

Hội đồng thi tuyển đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp chủ đầu tư chọn ra phương án kiến trúc tối ưu cầu Bùi Thị Xuân thuộc hợp phần 1 Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Công trình).

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển; chủ trì trong suốt thời gian Hội đồng thi tuyển làm việc.

Các thành viên tuân thủ nguyên tắc làm việc của Hội đồng thi tuyển, chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thi tuyển

Hội đồng thi tuyển chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có tối thiểu 3/4 số thành viên có mặt.

Chủ tịch và các thành viên, thư ký không được công bố, cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác ngoài Hội đồng thi tuyển các thông tin về nội dung thảo luận, ý kiến kết luận của Hội đồng thi tuyển trong thời gian đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi.

Hội đồng thi tuyển sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương để ban hành các văn bản có liên quan đến quá trình thi tuyển phương án kiến trúc Công trình tại Quyết định này.

Hội đồng thi tuyển tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Về đánh giá, xếp hạng phương án dự thi và công bố kết quả:

Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong quy chế Hội đồng thi tuyển và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án theo thứ tự từ 1 đến 3.

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia ký xác nhận và gửi đơn vị tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Trường hợp không có phương án đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu quy định trong Quy chế thi tuyển, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương (đơn vị tổ chức cuộc thi) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển lại.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương công bố công khai kết quả và tổ chức trao giải thưởng sau khi kết thúc cuộc thi; gửi kết quả cuộc thi đến Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

8. Thời gian và kế hoạch thực hiện

(Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có thay đổi, đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia cuộc thi).

9. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí

Hội đồng trao giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu và giá trị giải thưởng gồm: 01 Giải nhất: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); 01 Giải nhì: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng); 01 Giải ba: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Đơn vị tư vấn có phương án thiết kế kiến trúc được Hội đồng xét chọn đạt giải nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo và bảo đảm quyền tác giả theo quy định.

(Qua đánh giá của Hội đồng thi tuyển sẽ xem xét, không nhất thiết có tác giả, tác phẩm tham gia đều có giải; nếu chưa đạt yêu cầu có thể xem xét phát động tổ chức thi lại).

10. Dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển:

10.1. Nguồn kinh phí thi tuyển: Từ nguồn ngân sách thành phố.

10.2 Kinh phí dự kiến tổ chức thi tuyển: 328.770.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó:

Chi phí giải thưởng: 220.000.000 đồng; 01 Giải nhất: 100.000.000 đồng; 01 Giải nhì: 70.000.000 đồng; 01 Giải ba: 50.000.000 đồng.

Chi phí Hội đồng thi tuyển: 108.770.000 đồng.

Các khoản chi cụ thể phải đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

- Thông báo mời thi tuyển cầu Bùi Thị Xuân

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và Quy chế thi tuyển cầu Bùi Thị Xuân

- Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển kiến trúc cầu Bùi Thị Xuân

- Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán thi tuyển cầu Bùi Thị Xuân

Tuệ Minh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thi-tuyen-phuong-an-kien-truc-cong-trinh-cau-bui-thi-xuan-thuoc-hop-phan-1-du-an-phat-trien-giao-thong-do-thi-thanh-pho-hai-duong-tinh-hai-duong-336224.html