Đến nay, tất cả 56 ấp, khóm trên địa bàn thị xã Bình Minh đã tổ chức xong Hội nghị Ban công tác Mặt trận ấp, khóm nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và thảo luận, đóng góp xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp xã, phường (nhiệm kỳ 2014-2019).

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ cấp xã, phường trên địa bàn thị xã Bình Minh sẽ hoàn thành trong quí I-2014, thị xã chọn xã Đông Thạnh làm điểm chỉ đạo và tổ chức đại hội xong nhằm rút kinh nghiệm cho các xã, phường còn lại. Đồng thời, hiệp thương dân chủ cử ra nhân sự và số lượng cho UBMTTQ cấp mình, số lượng ủy viên UBMTTQ cấp xã, phường từ 30-45 người và Ban Thường trực từ 3-5 người; cơ cấu tiêu chuẩn nhân sự coi trọng tính tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp và đặc biệt là chú trọng cơ cấu số lượng ủy viên là người ngoài Đảng ở mỗi cấp đạt từ 25-30%.

Quốc Việt