Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thị xã Nghi Sơn xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: 'Cán bộ là cái gốc của mọi công việc'. Khắc ghi lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ 'vừa hồng, vừa chuyên', đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy phường Tân Dân triển khai nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Nghi Sơn Đinh Văn Minh, cho biết: Bám sát tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ của thị xã và yêu cầu nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị cho cán bộ đương chức, cán bộ trong quy hoạch; ban hành đề án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021, 2021-2025. Tại Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua khâu đột phá về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ ở tất cả các khâu, đặc biệt là khâu đánh giá cán bộ và luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ...

Theo đó, công tác đánh giá cán bộ được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nghiêm túc thực hiện theo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, tạo nguồn chủ động bố trí cán bộ, bước đầu khắc phục tình trạng cục bộ trong ngành, đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhận và quy hoạch, kế hoạch sử dụng. Từ năm 2012 đến tháng 6-2022, thị xã đã phối hợp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ chủ chốt các ban, phòng, đoàn thể thị xã và cán bộ chủ chốt các xã, phường; 11 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 730 cán bộ thị xã và cơ sở trong nguồn quy hoạch; các lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” cho 300 học viên là cán bộ, công chức, viên chức khối các cơ quan, các xã. Đến nay, hầu hết cán bộ chủ chốt thị xã và cơ sở đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị. 100% cán bộ trong nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt thị xã được đào tạo trình độ đại học về chuyên môn, 90% được đào tạo trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc Đảng, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử tiếp tục được đổi mới, ngày càng chặt chẽ, minh bạch, mở rộng dân chủ, công khai trên nhiều phương diện. Từ năm 2012 đến nay, thị xã đã bổ nhiệm, giới thiệu 339 lượt cán bộ ứng cử. Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hầu hết đều nằm trong nguồn quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp cận nhanh với nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc, được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Với các giải pháp tích cực, đồng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của thị xã từng bước được nâng lên. Việc bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản phù hợp với trình độ, năng lực, khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tăng cường, từ năm 2012 đến nay, thị xã đã có 4 đồng chí được BTV Tỉnh ủy điều động, luân chuyển công tác tại thị xã và tiếp tục phát triển ở những vị trí cao hơn. BTV Thị ủy đã điều động 8 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ các phòng, ban cấp thị xã về đảm nhiệm các chức vụ bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND các xã, phường; luân chuyển ngang giữa các xã, phường 14 đồng chí. Đa số cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với đảng viên, cán bộ, công chức được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 đến tháng 7-2021 đã xử lý kỷ luật 24 cán bộ có vi phạm diện BTV Thị ủy quản lý... Việc kỷ luật nghiêm minh đã kịp thời uốn nắn những khuyết điểm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh.

Việc quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, cơ sở đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm cao của toàn đảng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã Nghi Sơn cơ bản chuẩn hóa về chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga