Hai công chức nói chuyện với nhau:

- Trong số những ngày phải đến sở, tớ thích nhất ngày thứ sáu. Thứ sáu tớ chẳng làm gì hết, mà chỉ ngồi nghĩ xem sẽ rong chơi thế nào trong hai ngày nghỉ cuối tuần.

- Tớ thì tớ lại thích thứ năm hơn.

- Tại sao?

- Lý do thứ nhất, vì đã sắp đến hai ngày nghỉ cuối tuần; lý do thứ hai, vì có thêm ngày thứ sáu giống như cậu!

Anh Phương (st)