Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại TCT Xây dựng Bạch Đằng vào năm 2018

Gốc
Sáng nay 19/5, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2017 để thông qua các báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch hoạt động trong năm 2017…

Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại TCT Xây dựng Bạch Đằng vào năm 2018 - Ảnh 1

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 tại Đại hội, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ) đạt trên 27,453 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch cả năm. Vốn chủ sở hữu tăng 3% lên 254,8 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn tuy đã giảm nhưng vẫn còn rất cao, khoảng 1.325,7 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng từ 50 tỷ đồng lên 129 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016.

Với tỷ lệ lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 16,661 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã giảm mức chia cổ tức năm 2016 từ 5% xuống còn 3%.

Tại Đại hội, ông Đào Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Trong thời gian qua, việc đấu thầu cạnh tranh đã khiến giá trúng thầu liên tục giảm. Hơn nữa, giá trị nhiều gói thầu mà Công ty tham gia không cao, nhất là với những gói thầu mà Công ty không được tham gia với tư cách là tổng thầu. Đặc biệt trong năm 2017 và những năm tới sẽ còn nhiều khó khăn, khi Chính phủ đã quyết định giảm đầu tư trung hạn”.

Dự báo trước những khó khăn trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2.710 tỷ đồng, 1.575 tỷ đồng và 22,5 tỷ đồng. Cổ tức vẫn là 3%.

Đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cũng đã thông báo kế hoạch thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty này.

Theo đó, đến cuối năm 2017, phần vốn nhà nước nắm giữ sẽ giảm xuống dưới 36% và tiến tới còn 0% vào cuối năm 2018.

Thu Lê

Thu Lê

Tin nóng

Tin mới