Thời gian làm việc của người sắp nghỉ hưu

Gốc
Hà Văn Toản (quận 2, TP HCM) hỏi: 'Theo quy định tại khoản 3 điều 166 Bộ Luật Lao động năm 2012 thì năm cuối cùng trước nghỉ hưu lao động nam 59 tuổi và lao động nữ 54 tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời gian, không có quy định bắt buộc về thời gian rút ngắn và quy định bắt buộc người sử dụng lao động trả lương cho thời gian rút ngắn này. Nhưng tại khoản 10 điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì quy định rút ngắn 1 giờ cho NLĐ cao tuổi và được trả lương cho thời gian rút ngắn này trong năm cuối trước khi nghỉ hưu. Vậy năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu tại khoản 3 điều 166 Bộ Luật Lao động năm 2012 và trong khoản 10 điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP có gì khác nhau?'.

Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 3 điều 166 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, NLĐ được rút ngắn thời gian làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian, không quy định bắt buộc trả lương cho thời gian làm việc rút ngắn đối với NLĐ trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu đúng tuổi. Tại khoản 10 điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 của Chính phủ về thời gian làm việc có hưởng lương thì người sử dụng lao động phải chi trả lương đối với thời gian làm việc được rút ngắn mỗi ngày (ít nhất 1 giờ) đối với NLĐ cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Tại khoản 1 điều 4 Bộ Luật Lao động năm 2012 khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho NLĐ có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động.