(VnMedia) - Xin cho biết, nguyên tắc xác định người trúng cử và thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào? (Xuân Hòa, Đông Anh, Hà Nội).

Trả lời: Nguyên tắc xác định người trúng cử là người có đủ hai điều kiện như sau: - Có số phiếu bầu đạt quá nửa tổng số phiếu hợp lệ; - Được nhiều phiếu hơn. Trong trường hợp nhiều người được số phiếu bằng nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử. * Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được gửi đến Hội đồng bầu cử chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày Hội đồng bầu cử công bố kết quả bầu cử. Hội đồng bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng. Đây là thủ tục đặc biệt để bảo đảm việc trình kết quả bầu cử tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới chậm nhất sáu mươi ngày sau ngày bầu cử. Sau khi trình kết quả bầu cử, các khiếu nại về kết quả bầu cử sẽ được các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Minh Hải