HDDQT CTCP Bột giặt LIX thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX Trân trọng thông báo đến quí vị cổ đông: Để chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Công ty đã làm văn bản gởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đề nghị chốt danh sách cổ đông ngày 11/03/2010. - Dự kiến tổ chức Đại hội ngày 17/04/2010.