Thông báo về việc chuyển nhượng vốn và đổi tên Công ty TNHH Sài Gòn RDC

Công ty cổ phần Sài Gòn DC (tên cũ là Công ty TNHH Sài Gòn RDC) xin thông báo rằng chúng tôi đã thực hiện hoàn tất việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và đổi tên Công ty và logo.

Thông báo về việc chuyển nhượng vốn và đổi tên Công ty TNHH Sài Gòn RDC
Announcement of capital transfer and change of name of SAIGON RDC Co., Ltd

Công ty cổ phần Sài Gòn DC (tên cũ là Công ty TNHH Sài Gòn RDC) xin thông báo rằng chúng tôi đã thực hiện hoàn tất việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và đổi tên Công ty và logo.
SAIGON DC JSC (former name: SAIGON RDC Co., Ltd.) would like to announce that we have finished amending the Enterprise Registration Certificate and changing the Company’s name and logo.

Theo đó, chúng tôi xin thông báo về việc nhà đầu tư Taiheiyo Cement Corporation đã chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sài Gòn RDC cho các nhà đầu tư khác và Công ty TNHH Sài Gòn RDC đã đổi tên thành Công ty cổ phần Sài Gòn DC. Vui lòng tham khảo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Sài Gòn DC được đính kèm.
Accordingly, we would like to announce that the investor Taiheiyo Cement Corporation has transferred 100% of contributed capital in SAIGON RDC Co., Ltd. to other investors and the name of SAIGON RDC Co., Ltd. was changed to SAIGON DC JSC. Please kindly refer to the Enterprise Registration Certificate of SAIGON DC JSC as attached.

Như vậy, Taiheiyo Cement Corporation không còn mối quan hệ nào với Công ty cổ phần Sài Gòn DC và Công ty cổ phần Sài Gòn DC không còn là công ty con của Taiheiyo Cement Corporation nữa.
Thus, Taiheiyo Cement Corporation no longer has any relationship with SAIGON DC JSC and SAIGON DC JSC is no longer a subsidiary of Taiheiyo Cement Corporation.

Với tôn chỉ lấy chất lượng - uy tín - trung thực làm nền tảng phát triển, chúng tôi cam kết hoạch định chính sách và điều hành Công ty cổ phần Sài Gòn DC để đưa Công ty đi đúng định hướng, duy trì và phát huy tính liêm chính và uy tín vốn có.
With the principle of taking quality - prestige - honesty as the foundation for development, we are committed to policy making and operating SAIGON DC JSC to lead the Company in the right orientation, maintain and promote its integrity and its inherent pretigous reputation.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn DC trân trọng thông báo.
General Director of SAIGON DC JSC would like to announce.

Hải Đăng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thong-bao-ve-viec-chuyen-nhuong-von-va-doi-ten-cong-ty-tnhh-sai-gon-rdc-d158425.html