Thống đốc Ngân hàng Nhà nước toàn quyền xử lý ngân hàng yếu

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 48 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của các tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt (có hiệu lực từ ngày 20/9).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ quyết định việc chỉ định TCTD tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD bị kiểm soát đặc biệt; được quyền quyết định số vốn mà TCTD được chỉ định hoặc NHNN cần tham gia góp vốn, mua cổ phần cũng như thời gian thực hiện.

Việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc có thể bằng tiền hoặc thông qua việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ các khoản tiền gửi, cho vay tại các TCTD được kiểm soát đặc biệt. NHNN có thể sử dụng các công cụ nợ do NHNN phát hành để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

Quyết định nêu rõ, một TCTD bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN khi có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán từ việc quản trị, điều hành yếu kém.

Q.A

Tin nóng

Tin mới