Thống nhất thuế xuất khẩu phân bón để ổn định thị trường

Để góp phần hạ giá phân bón trong nước, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ quy định thống nhất thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng này và không phân biệt theo tỷ lệ tài nguyên khoáng sản.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thong-nhat-thue-xuat-khau-phan-bon-de-on-dinh-thi-truong-41463.htm